Contact us

Nota Prawna Firmy Flex Dotycąca Procesu Rekrutacji Przetwarzanie Danych Osobowych

Flex International USA, Inc. z siedzibą pod adresem 6201 America Center, San Jose, CA, USA, oraz wszystkie inne firmy należące do grupy Flex (dalej określane jako „Flex”) traktują poważnie swoje zobowiązanie do ochrony prywatności oraz danych osobowych. 

Dane kontaktowe: Twoje dane osobowe są gromadzone przez firmę Flex Int („my”/„nas”/„nasz”). Możesz skontaktować się z nami pod adresem hrcompliance@flex.com. Jeśli masz jakieś pytania lub skargi związane z wykorzystaniem twoich danych osobowych lub dotyczące niniejszej noty prawnej na temat rekrutacji, możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres chiefprivacyofficer@flex.com

Zgromadzone dane osobowe: W trakcie procesu rekrutacji gromadzimy poniższe informacje na twój temat. Jeśli nie dostarczysz określonych informacji, gdy cię o to poprosimy, nie będziemy mogli kontynuować procesu rekrutacji. 

  • Informacje podane w CV, formularzu podania, liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w tym: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, płeć, adres domowy, osobisty adres e-mail, szczegóły dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz referencje. 
  • Informacje gromadzone lub tworzone przez nas podczas procesu rekrutacji, w tym notatki z rozmowy kwalifikacyjnej, wyniki testów i korespondencję między nami. 
  • Informacje o wyrokach skazujących za przestępstwa, ponieważ w ramach procesu rekrutacji weryfikujemy dane kandydatów. 
  • Specjalne kategorie danych osobowych, w tym: Informacje o pochodzeniu rasowym i etnicznym (oraz informacje dotyczące niepełnosprawności, przekonań religijnych lub orientacji seksualnej), informacje o zdrowiu fizycznym lub psychicznym oraz dane dotyczące imigracji/naturalizacji (jeżeli ujawniają informacje o pochodzeniu rasowym/etnicznym). 

Źródła informacji: Informacje te są albo (a) dostarczone przez ciebie; (b) uzyskane od stron trzecich w wyniku procesu aplikacyjnego i rekrutacji; (c) uzyskane ze źródeł publicznych, takich jak portal LinkedIn lub (d) stworzone przez nas w trakcie procesu rekrutacji. 

Jak wykorzystujemy dane osobowe:Używamy twoich danych osobowych, aby przeprowadzić proces rekrutacji, ocenić i podjąć decyzję o tym, czy spełniasz wymagania danego stanowiska, komunikować się z tobą i sprawdzić referencje. Będziemy również wykorzystywać twoje dane w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. 

Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe: Wykorzystujemy zebrane informacje, ponieważ: 

  • jest to konieczne do zawarcia z tobą umowy; musimy przetwarzać twoje dane, aby spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny; 
  • ponieważ my lub strona trzecia mamy uzasadniony interes polegający na: (a) zapewnieniu skutecznego zarządzania procesem rekrutacji oraz wykonywania zadań administracyjnych związanych z tym procesem; (b) upewnieniu się, że zatrudnimy odpowiednią osobę do pełnienia danej roli; (c) zajmowaniu się sporami i wypadkami oraz zasięganiu porady prawnej lub innej profesjonalnej porady; oraz (d) sprawdzeniu twojej zdolności do pracy. 

Jak wykorzystujemy dane osobowe kategorii specjalnej: Przetwarzamy twoje dane osobowe należące do kategorii specjalnych: (1) ponieważ musimy ustalić, czy konieczne jest dostosowanie warunków procesu rekrutacyjnego do ewentualnych niepełnosprawności; (2) do celów jednolitego monitorowania; (3) aby zapewnić zgodność z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi. 

Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe kategorii specjalnej: Wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii specjalnych, ponieważ: (1) wyraziłeś/wyraziłaś na to pisemną i jednoznaczną zgodę; (2) musimy to zrobić, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych; (3) jest to konieczne do złożenia, prowadzenia lub obrony roszczeń prawnych w związku ze sprawami sądowymi; (4) z uwagi na istotny interes publiczny; (5) jest to konieczne do ochrony twoich interesów lub interesów innych osób i nie jesteś w stanie wyrazić zgody na takie wykorzystanie danych. 

Informacje o wyrokach skazujących za przestępstwa: W ramach procesu rekrutacji weryfikujemy dane kandydatów. Przeprowadzamy taką weryfikację: (1) aby ocenić, czy jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko podlegające nadzorowi; (2) w celu ochrony twoich interesów, naszych interesów i interesów stron trzecich; (3) ponieważ jest to konieczne w związku z roszczeniami prawnymi. Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe w ten sposób, gdy jest to konieczne do realizacji naszych praw dotyczących zatrudniania oraz wykonania zobowiązań. Zawsze przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. 

Automatyczne podejmowanie decyzji: Po [weryfikacji danych kandydata / teście psychometrycznym] zostanie podjęta automatyczna decyzja o tym, czy podanie o pracę ma zostać przekazane do kolejnego etapu, czy zaoferować kandydatowi zatrudnienie, jeśli spełnia on nasze kryteria wzorcowe. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, masz prawo ją zakwestionować, pisząc do nas na następujący adres e-mail: chiefprivacyofficer@flex.com

Informacje, które udostępniamy: Udostępnimy twoje dane osobowe tylko następującym stronom trzecim w celu przetworzenia twojego podania: (1) biurom pośrednictwa pracy, (2) usługodawcom zajmującym się weryfikacją danych oraz testami online oraz (3) organom regulacyjnym i właściwym. Będziemy również udostępniać dane osobowe w ramach naszej grupy do celów administracyjnych, sprawozdawczych i prowadzenia rachunkowości. 

Przechowywanie twoich danych: Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez czas trwania procesu rekrutacji oraz w mających zastosowanie terminach przedawnienia roszczeń, które mogą zostać wniesione przeciwko nam później. 

Gdzie będą przechowywane twoje dane: Możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe innym podmiotom grupy Flex poza UE w celu zarządzania procesem rekrutacyjnym oraz wykonywania prac administracyjnych związanych z nim, pod warunkiem zastosowania przez nas odpowiednich zabezpieczeń. Jeśli chcesz otrzymać kopie takich zabezpieczeń, możesz poprosić nas o to, podając powyższe dane kontaktowe. 

Twoje prawa: W odniesieniu do swoich danych masz następujące prawa: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia, przekazania oraz prawo do wycofania zgody i złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Uwaga: Chociaż niniejsza polityka globalna ma na celu dostarczanie spójnych i kompletnych informacji kandydatom na całym świecie, wszelkie dane będą zawsze przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.