Contact us

Flex Recruitment Aankondiging Verwerking Van Persoonsgegevens 

Flex International USA, Inc. vanuit 6201 America Center, San Jose, CA, VS, en alle andere Flex groepsmaatschappijen (hierna te noemen: Flex) neemt haar verplichtingen met betrekking tot het beschermen van uw privacy en persoonsgegevens zeer serieus. 

Opmerking: Hoewel dit wereldwijde beleid is ontworpen om consequente en efficiënte informatie te verstrekken aan kandidaten over de hele wereld zullen persoonsgegevens altijd worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. 

Contactgegevens: Uw persoonsgegevens worden verzameld door Flex Int (“wij”/”ons”/”onze”). U kunt contact met ons opnemen via hrcompliance@flex.com. Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens of deze Recruitment Aankondiging, dan kunt u contact opnemen met onze Data Privacy Officer via: chiefprivacyofficer@flex.com

Persoonsgegevens die worden verzameld: We verzamelen de onderstaande informatie over u tijdens het recruitmentproces. Indien u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer deze gevraagd wordt dan kunnen we uw sollicitatieprocedure niet voorzetten. 

  • Informatie verstrekt in uw curriculum vitae, sollicitatieformulier, sollicitatiebrief en informatie verkregen tijdens het interviewproces, waaronder: uw naam, geboortedatum, leeftijd, geslacht, woonadres, persoonlijk e-mailadres, opleiding, kwalificaties en werkervaringsgegevens en referenties. 
  • Informatie die door ons is verzameld of aangemaakt tijdens het recruitmentproces, waaronder: aantekeningen tijdens gesprekken, testscores en correspondentie tussen u en Flex. 
  • Informatie over strafrechtelijke veroordelingen: we voeren een antecedentenonderzoek uit als onderdeel van het recruitmentproces. 
  • Bijzondere persoonsgegevens, waaronder: Informatie over ras en etnische afkomst [en informatie met betrekking tot handicaps, religieuze overtuigingen of seksuele geaardheid], informatie over fysieke of mentale gezondheid en over immigratie/naturalisatie (als dit informatie over raciale/etnische afkomst bevat). 

Bronnen van informatie: Deze informatie is ofwel (a) door u aangeleverd; (b) verkregen bij derden via het sollicitatie- en recruitmentproces; (c) verkregen uit openbare bronnen, zoals LinkedIn, of (d) door ons aangemaakt gedurende het recruitmentproces. 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken: We gebruiken uw persoonsgegevens om het recruitmentproces voort te zetten, te beoordelen en een beslissing te nemen over uw geschiktheid voor een functie, met u te communiceren en een referentie na te gaan. Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. 

Waarom we persoonsgegevens gebruiken: We gebruiken uw verzamelde informatie omdat: 

  • het noodzakelijk is dat we dit doen voordat we een contract met u aangaan; 
  • wij uw informatie moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting; 
  • omdat wij of een derde er een legitiem belang bij hebben om: (a) te zorgen voor een effectieve administratie en beheer omtrent het recruitmentproces; (b) ervoor te zorgen dat we een geschikt persoon aannemen voor een functie; en (c) om te gaan met geschillen en ongevallen en juridisch of ander professioneel advies in te winnen. 

Waarvoor we bijzondere persoonsgegevens gebruiken: We gebruiken bijzondere persoonsgegevens die we over uw verzamelen omdat: (1) u uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven;(2) we dit moeten doen om onze wettelijke verplichting(en) na te komen; (3) het noodzakelijk is voor het beginnen van, doorzetten van, of verdedigen van rechtszaken; (4) er een zwaarwegend algemeen belang is; (5) het nodig is om uw belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen indien u niet in staat bent om toestemming te geven. 

Informatie over strafrechtelijke veroordelingen: Als onderdeel van het recruitmentproces voeren we een antecedentenonderzoek uit. We gebruiken deze controles (1) om uw geschiktheid voor een gereguleerde functie te beoordelen; (2) om uw belangen, onze belangen en de belangen van derden te beschermen; (3) omdat het noodzakelijk is met betrekking tot juridische claims. We mogen uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken wanneer dit nodig is om onze arbeidsrechten en -verplichtingen uit te voeren en we zullen uw gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. 

Geautomatiseerde besluitvorming: Na een [antecedentenonderzoek/psychometrische test] wordt er een geautomatiseerd besluit genomen over het al dan niet voortzetten van uw sollicitatie of over het aanbieden van een baan op basis van het feit of u voldoet aan de gestelde criteria. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: chiefprivacyofficer@flex.com 

Informatie die we delen: We delen uw persoonsgegevens enkel met de volgende derden voor de behandeling van uw sollicitatie: We zullen persoonsgegevens binnen onze groep delen voor administratie-, boekhoudings- en rapportage doeleinden. 

Behoud van uw gegevens: We zullen uw gegevens de gehele duur van het recruitmentproces bewaren en gedurende de duur van elke toepasselijke verjaringstermijn voor claims die later tegen ons kunnen worden ingediend. 

Waar uw informatie wordt opgeslagen: Het is mogelijk dat wij de door ons verzamelde persoonsgegevens overdragen aan andere Flex entiteiten buiten de EU voor het beheer en de administratie van het recruitmentproces, met de kanttekening dat wij passende veiligheidsmaatregelen implementeren. Indien u informatie over dergelijke veiligheidsmaatregelen wilt ontvangen, dan kunt u deze bij ons opvragen via de bovenstaande contactgegevens. 

Uw rechten: U heeft de de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: het recht op toegang tot uw gegevens, correctie van uw gegevens, verwijdering van uw gegevens, bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, beperking met betrekking tot het verwerken van uw gegevens, dataportabiliteit, het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken en een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.