Contáctanos

Aviso de contratación - hebreo

הודעת<פלקס בעניין=”” גיוס=””> 

עיבוד נתונים אישיים 

Flex International USA, Inc., dirección: 6201 America Center, סן חוזה, קליפורניה, ארה”ב, וכל יתר החברות בקבוצת 1 TP29T (להלן: “פלקס”), מתייחסת ברצינות רבה לחובותיה להגן על הפרטיות ועל מידע אישי. 

פרטי קשר: Utilice el Flex Int (להלן: “אנחנו”/”אותנו”/”שלנו” ונגזרותיהן). ניתן לפנות אלינו בכתובת hrcompliance@flex.com. אם יש לך שאלות או תלונות בקשר לשימוש במידע האישי שלך או להודעת גיוס זו, באפשרותך לפנות לממונה על פרטיות נתונים בחברתנו, בכתובת: chiefprivacyoficial@flex.com

המידע האישי הנאסף: אנו אוספים את המידע המפורט להלן אודותיך במהלך תהליך הגיוס. אם לא תמסור מידע מסוים בעת שתתבקש, לא נוכל לקדם את בקשת erior 

מידע המפורט בקורות החיים שלך, בטופס הגשת המועמדות, במכתב ההקדמה ובמ שך תהליך הריאיון, כולל: שם, תאריך לידה, גיל, מין, כתובת מגורים, כתובת דות א”ל אישית, השכלה, הסמכות ופרטי ניסיון עבודה, והמלצות. 

מידע אשר נאסף או נוצר על ידינו במהלך תהליך הגיוס, כולל: הערוי ן, ציוני מבחנים ותכתובת בינינו. 

מידע על הרשעות פליליות: אנו מבצעים בדיקות רקע כחלק מתהליך הגיוס. 

קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים, לרבות: מידע על מקור גזעי או אתני [ ומידע הקשור למוגבלויות, אמונות דתיות או נטייה מינית], מידע על בריפות הקשור למוגבלויות, אמונית] יזית או נפשית, ורשומות הגירה/אזרוח (אם אלה מציגים מידע על מקור גזעי/את ני). 

מקורות המידע: מידע זה (א) נמסר על ידך; (ב) מתקבל מצדדים שלישיים באמצעות תהליך הגשת המועמדות והגיוס; (ג) מתקבל ממקורות ציבוריים, כמו אתר לינקדין, או (ד) נוצר על ידינו כחלק מ תהליך הגיוס. 

מהו השימוש שאנו עושים במידע אישי: אנו משתמשים במידע האישי שלך כדי לקדם את תהליך הגיוס, כדי להעריך את ה תאמלצו ת. נשתמש במידע שלך גם כדי לציית לדרישות החוק והרגולציה. 

מדוע אנו משתמשים במידע אישי: נשתמש במידע הנאסף ממך כי: 

הכרחי שנעשה זאת בטרם נתקשר עמך בחוזה; 

עלינו לעבד את המידע שלך כדי לעמוד בחובתנו החוקית והרגולטורית; 

מפני שיש לנו או לצד שלישי אינטרס לגיטימי: (א) לוודא שתהליך הגיוס יבוצ ע וינוהל באפקטיביות; (ב) לוודא שנקבל לעבודה אדם מתאים לתפקיד; (ג) לטפל במחלוקות ובתאונות ולקבל ייעוץ משפטי או אחר; וכן (ד) לוודא שאתה כשיר לעבודה. 

מהו השימוש שאנו עושים בקטגוריה מיוחדת של מידע אישי: אנו נעבד את הקטגוריות המיוחדות של נתוניך האישיים כדי לבחון אם עלינ ו לספק התאמות נאותות למוגבלויות כלשהן במהלך תהליך הגיוס; (2) למטרות ניטור שווה; (3) כדי לציית לחובה חוקית או רגולטורית. 

מדוע אנו משתמשים בקטגוריה מיוחדת של מידע אישי: (1) מסרת את הסכ מתך המפורשת בכתב; (2) עלינו לעשות זאת כדי לעמוד בחובותינו החוקיות; (3) הדבר נחוץ לצורך ביסוס, מימוש או הגנה משפטית או תביעות משפטיות בקשר לעניינים הנידונים בבית משפט; [(4) קיים עניין ציבורי מהותי;] (5) הדבר דרוש כדי להגן על האינטרסים שלך (או על האינטרסים של מישהו אחר) ונבצר ממך לתת את הסכמתך. 

מידע על הרשעות פליליות: כחלק מתהליך הגיוס, אנו מבצעים בדיקות רקע פלילי. אנו משתמשים בבדיקות אלה (1) כדי להעריך את התאמתך לתפקיד הנתון לרגולצי ה; (2) כדי להגן על האינטרסים שלך, שלנו, ושל צדדים שלישיים; (3) מפני שהדבר הכרחי בקשר לתביעות משפטיות. מותר לנו להשתמש במידע האישי שלך בדרך זו כאשר הדבר נחוץ לצורך מימוש ז כויות וחובות ההעסקה שלנו, ותמיד נטפל בנתונים שלך בהתאם לדין המקומי ה חל. 

קבלת החלטות אוטומטית: לאחר [בדיקת רקע/מבחן פסיכומטרי] תתקבל החלטה אוטומטית אם לקדם את בקשת המועמדות שלך או להציע לך עבודה בהתאם לעמידתך באמות המידה שלנו. בכתובת הד וא”ל הבא: chiefprivacyoficial@flex.com 

המידע שאנו מעבירים: נעביר מידע אישי שלך לצדדים השלישיים הבאים אך ורק למטרת עיבוד בקשת ה מועמדות שלך: (1) סוכנויות השמה, (2) ספקים של בדיקות רקע ומבחנים מקוונים, ומבחנים מקוונים, ום כן (3) רגולטורים ורשויות מוסמכות. נעביר את נתוניך אישיים גם בתוך הקבוצה שלנו, למטרות ניהול, ניהול-חשבו נות ודיווח. 

שמירת המידע שלך: אנו נחזיק ברשותנו את Unidosמידע aunqueidamente 12 שלך למשך תיך erior. 

היכן יוחזק המידע שלך: אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך אל ישויות אחר ות של פלקס הנמצאות מחוץ לאיחוד האירופי, למטרות ניהול וביצוע של תהליך הגיוס, בכפוף לנקיטת אמצעי הגנה נאותים על ידינו. אם ברצונך לקבל עותקים של אמצעי הגנה אלה, באפשרותך לבקשם מאתנו דרך פר טי הקשר למעלה. 

הזכויות שלך: אלה הן זכויותיך בקשר לנתונים שלך: זכויות גישה, תיקון, מחיקה, התנגדות , הגבלה, העברה, והזכות למשוך את הסכמתך ולהתלונן לרשות מפקחת. 

הערה: אף שמדיניות גלובלית זו נועדה לספק מידע עקבי ויעיל למועמדים על בסיס גלובלי, כל המידע יעובד תמיד בהתאם לדין המקומי החל.