Contáctanos

Értesítés a Flex Kiválasztási Folyamatával Kapcsolatban a Személyes Adatok Kezelésérőyo

A Flex International USA, Inc. de 6201 America Center, San José, CA, EE. UU. es un Flex vállatcsoport összes tagja (továbbiakban Flex) rendkívül komolyan veszi a személyes adatok és információk védelmével kapcsolatos kötelezettségeit. 

Elérhetőségek: Az Ön személyes adatait, információit a Flex kezeli. A hrcompliance@flex.com correo electrónico címen kapcsolatba léphet velünk. Ha a személyes adatainak felhasználásával vagy a jelen dokumentum tartalmával kapcsolatban bármi kérdése, panasza van, kérjük, lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Tisztségviselőnkkel a chiefprivacyoficial@flex.com címen de correo electrónico. 

Személyes Adatok gyűjtése: a kiválasztási folyamat során a lentiekben felsorolt személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor. Ha a jelentkezési folyamat során nem bocsájtja rendelkezésünkre a pályázat elbírálásához szükséges információkat, akkor az Ön jelentkezését nem tudjuk figyelembe venni. 

  • Información, melyeket önéletrajzában, felvételi adatlapjában, motivációslevelében és az interjú során megadott: neve, születési ideje, életkora, neme, lakcíme, személyes email címe, tanulmányai, képességei, munkatapasztalatai, referenciái. 
  • Információk, melyeket a kiválasztási folyamat során gyűjtöttünk vagy vettünk fel: az interjú során készült jegyzetek, a kiválasztási folyamat során alkalmazott tesztek eredményei, valamint az Ön és a Flex között történt levélváltások. 
  • Büntetett előélethez fűződő információk: bizonyos munkakörökre történő jelentkezés esetén a kiválasztási/felvételi folyamat során ellenőrizhetjük ezeket az információkat. 
  • A személyes adatok különleges kategóriái: információk arról, ha Ön megváltozott munkaképességű, valamint arról, ha munkavállalását befolyásolja az a tény, ha Ön külföldi állampolgár. 

Información proporcionada: a) Ön bocsátotta a rendelkezésünkre; b) harmadik fél bocsátotta a rendelkezésünkre a jelentkezési és kiválasztási folyamat során; c) nyilvános forrásból származik, mint például Linkedln, d) a kiválasztási folyamat során nálunk keletkezett. 

Hogyan használjuk fel személyes adatait: Személyes Adatait A Kiválasztási Folyamat Véghezviteléhez, A Munkakörrel Kapcsolatos Alkalmassógánk értékeléséhez És Az Ezzel Kapsolatos Döntézatalhoz, Azmintnel, ValomiKán, Rolín Iájának Ellenőrzéséhez használjuk Fel. Az információkat a jogszabályi és egyéb kötelező érvényű követelményeknek való megfelelés érdekében is felhasználjuk. 

Miért van szükség az Ön személyes adataira: Személyes adatait az alábbi okok miatt gyűjtjük: (1) az adatkezelés a szerződéses jogviszony létesítése előtt szükséges; (2) az adatkezelés jogszabályi vagy egyéb kötelező érvényű kötelezettség teljesítéséhez szükséges; (3) a Flex vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, hogy: (a) biztosítsa a felvételi folyamat hatékony adminisztrációját és kezelését; b) lehetővé tegye számunkra, hogy a munkakörre alkalmas jelöltet alkalmazzuk; (c) a vitás vagy előre nem látható esetek megoldásra kerüljenek, valamint jogi vagy egyéb szakmai tanács kérésére kerüljön sor; d) megbizonyosodjunk az Ön munkakörhöz szükséges alkalmasságáról. 

Hogyan használjuk fel a különleges kategórájú személyes adatait: a különleges adatnak minősülő személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy (1) figyelembe tudjuk venni, ha a kiválasztási/felvételi eljárásunk során a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos bármilyen változtatást kell eszközölnünk; (2) biztosítani tudjuk az esélyegyenlőséget, (3) megfeleljünk a jogszabályi és egyéb kötelező érvényű előírásoknak. 

Miért használunk különleges adatnak minősülő személyes adatokat: az Önről gyűjtött különleges adatokat jelentő személyes információkat azért kezeljük, mert: (1) Ön ehhez írásban kifejezetten hozzájárulását adta; (2) a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges; (3) bírósági ügyek esetén jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges; (4) jelentős közérdekből szükséges; (5) az Ön (vagy más személy) létfontosságú érdekének védelméhez szükséges és ha az érintett cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulást megadni. 

Büntetett előélethez fűződő informaciók: A kiválasztási/felvételi folyamat során meghatározott munkakörökre történő jelentkezés esetén a büntetett előélethez fűződő információkat is ellenőrizzük (háttér információ). Ezeket az ellenőrzéseket azért végezzük, (1) hogy megítéljük a megpályázott munkakörre való alkalmasságát; (2) hogy megvédjük az Ön, a Flex vagy harmadik fél érdekeit; (3) mert jogi igényekkel kapcsolatosan szükséges. Személyes adatainak ilyen módon történő kezelése megengedett számunkra, amennyiben az a munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése miatt ez szükséges; adatait mindig a helyi törvényeknek megfelelően kezeljük. 

Automatizált döntéshozatal: A háttér információ ellenőrzését vagy a kiválasztás során alkalmazott tesztet követően, annak alapján, hogy pályázata megfelel-e az általunk meghatározott követelményeknek, automatizált döntéshozatal történik arról, hogy az Ön jelentkezé se a kiválasztási folyamat követező lépéséhez továbbításra kerüljön-e, vagy hogy az Ön számára munkaviszony létesítésével kapcsolatos ajánlat kerüljön átadásra. Ha nem ért egyet a döntéssel, vitathatja azt, ez esetben kérjük lépjen velünk kapcsolatba a chiefprivacyoficial@flex.com címen de correo electrónico. 

Información, melyeket megosztunk: Az Ön személyes adatait kizárólag azért osztjuk meg a következőkben felsorolt harmadik felekkel, hogy az Ön jelentkezését a kiválasztási folyamaton végig tudjuk vinni: (1) munkaerő-közvetítők, (2) háttérvizsgálat és prueba en línea szolgáltatók, valamint (3) szabályozó szerepet betöltő és illetékes hatóságok. Ezen kívül a vállalatcsoporton belül megoszthatjuk személyes adatait adminisztráció, jelentés és riportálás céljából. 

Az Önről szóló információk megőrzési ideje: Személyes adatait a kiválasztási/felvételi eljárás időtartama alatt, valamint azt követően felmerülhető követelések esetleges elévülési időtartamának figyelembevételével őrizzük meg. 

Hol fogjuk kezelni información: Az Önről gyűjtött személyes adatokat továbbíthatjuk az EU-n kívülre is, a kiválasztási/felvételi folyamattal kapcsolatos ügyintézés és adminisztráció céljából, ehhez a megfelelő garanciákat biztosítjuk. Ha Ön információt szeretne kapni ezen garanciákkal kapcsolatban, a fentebb Feltüntetett elérhetőségeken tudja jelezni ezt az igényét. 

Az Ön jogai: személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, inclinakozáshoz való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, valamint joga van a hozzájárulását vis szavonni, valamint a Felügyeleti Hatóságnál panaszt tenni. 

Megjegyzés: Noha jelen dokumentum a Flex global, központi szervezetének rendelkezéseit tartalmazza annak érdekében, hogy következetes és hatékony információval szolgáljon a jelentkezők számára az egész világra kiterjedően, minden adatkezelés mindig a hatály os helyi jogszabályokkal összehangban történik.